Dane niezastąpione przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

W tekście znajdują się użyteczne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu firmy. Zdefiniowany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz sąd internetowy i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności pokazuje efektywność korzystania z należności do generowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności wskazuje ile razy w ciągu roku firma zdolna jest do odbudowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów.


Dowiedz się skąd wziąć dostęp do akt e-Sądu? Masa ciekawostek o tym.

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com
Innymi słowy Wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu okresu obrachunkowego działalność gospodarcza dokonuje zamiany kredytu kupieckiego na gotówkę (oblicz na: Attorn). Wskaźnik rotacji należności definiowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i średniego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności ma mieścić się w przedziale od 7,0 do 10,0. Niewielki poziom wskaźnika, czyli poniżej wartości 7 oznacza , że poziom należności jest duży, czyli, że firma nadmiernie kredytuje swoich odbiorców, co w praktyce oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. Wartość tego wskaźnika określana jest mianem cykli obrotowych oraz ich ilość (wartość wskaźnika) powinna być jak największa. Wzrost ilości wskaźnika z roku na rok świadczy o skuteczniejszym zarządzaniu należnościami.Spadek ilości cykli obrotowych minimalizuje zdolność spółki do płacenia zobowiązań na czas, ponieważ spada wtedy także jej płynność finansowa. Wysoka wartość cyklu obrotowego jest pożądana – oznacza, iż przedsiębiorstwo skutecznie ściąga należności, a jej odbiorcy terminowo regulują zadłużenie. Wskaźnik szacuje ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu uiszczania należności w dniach jest wskaźnikiem zróżnicowanym branżowo.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

E-sąd jest najtańszą i najszybszą metodą windykacji należności. Wszelkie koszty sądowe windykacji należności w e-sądzie ponosi dłużnik. By złożyć pozew do sądu internetowego trzeba uzupełnić formularz pozwu oraz załączyć dowody. Następnie petent otrzymuje bezpłatną poradę oraz musi zapłacić opłatę sądową. Następnie adwokat weryfikuje formularz. Gdy jest to konieczne radca prawny nanosi poprawki, tak aby podane roszczenia były oczywiste i sąd spory sądowe generalny wykonawca internetowy wydał nakaz zapłaty danej należności. Potem adwokat wnosi e-pozew do sądu internetowego oraz prowadzi postępowanie. Sąd rozpatruje pozew, a klient o każdej zmianie w sprawie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej klient odzyskuje 100% zasądzonej kwoty, całość odsetek oraz 100% opłaty sądowej.